info
Děkujeme za návštevu našich stránek.

Spolky a sdružení - Český červený kříž

Český červený kříž

První zmínka o organizaci ČSČK je v nejstarší obecní kronice až z r. 1963. Skupinu tehdy vedl bratr Josef Mazač od r. 1958. V předcházejících letech od r. 1939 je zde zmiňováno pouze o místních samaritánech, vedených náčelníkem Janem Suchánkem čp. 39. V r. 1965 při výroční členské schůzi byli OV ČSČK za dlouholetou činnost vyznamenáni br. Josef Mazač „ modrou stužkou“ a čestným uznáním sestry Marie Kopáčková a Marie Škodová čp. 11. V r. 1966 byla na krátký čas novou předsedkyní zvolena Jana Čápová. O další činnost se velmi zasloužila sestra Jaroslava Štěpařová. V kronice je zmiňováno o některých činnostech, jako jsou různé přednášky o zdraví, brigády na zvelebování obce, vedení zdravotnického kroužku dětí, kurzy první pomoci, práce ve sboru pro občanské záležitosti při MNV a v komisi sociální a zdravotní. Byla vedena evidence bezplatných dárců krve. V dalších letech byl organizován sběr léčivých bylin a společně s ČSŽ zábavné odpoledne pro důchodce, dětský karneval a vánoční besídky pro děti. V r. 1979 má skupina 51 členů, 10 dárců krve. Spolupracuje i při společenských akcích a návštěvě jubilantů. Rovněž vždy členky tvořily zdravotní dozor během všech soutěží a vystoupení. V r. 1989 se připojily i členky z vedlejší obce Sendraž. Předsedkyní byla zvolena sestra Alena Štěpařová. V r. 1992 převzala předsednictví sestra Světla Drašnarová a následující rok 1993 proběhlo sloučení s členkami ČSŽ, jehož organizace byla zrušena. Činnost probíhala ve stejném rozsahu za účasti všech členů. V r. 1997 byla provedena volba nového výboru organizace a předsedkyní byla zvolena sestra Alena Machová, která pracuje v této funkci dodnes. Výbor pracuje v počtu 9 členek a schází se 5x ročně před zajišťováním akcí.

Ve zprávě z výroční valné hromady za roky 2003 a 2004 je uveden stav členské základny, který čítá 54 členů. V těchto letech byl uspořádán již tradiční ples vousatých s bohatou tombolou a dětský karneval. Díky členům a sponzorům byl zisk přínosem financí do pokladny a akce se velmi zdařily. S velkým pochopením všech občanů obce byla uspořádána i sbírka ošacení pro Diakonii Úpice, za kterou bylo doručeno písemné poděkování. Společně s OÚ bylo uspořádáno setkání důchodců spojené s oslavou svátku matek. V programu vystoupily děti z naší obce a pěvecký sbor HRON z Náchoda, v dalším roce pak divadelní spolek „Kačenka“ z Deštného s hudební pohádkou „Královna koloběžka první“. Za zmínku také stojí přednášky - psycholog MUDr. Kopista a alergoložka MUDr. Zlámalová. Během roku jsou prováděny navštěvy členů u příležitosti významných životních jubileí s předáním malého dárku a kytičky. Na oblastním spolku v Náchodě jsou evidováni dárci krve, kteří do r.2004 získali medaile za bezplatné dárcovství.

Byli to tito:

Těmto našim občanům patří poděkování.

Máte pěknou fotku hodící se k této stránce?
Zašlete ji na email hornik@4pm.cz
Nejhezčí vybereme a zde zveřejníme!